POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany: Polityką prywatności) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez SOLO PROJECT Sp. z o. o. w ramach Portalu dostępnego pod adresem https://jakikredyt.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-011) przy ul. Wyścigowej 1A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631736, NIP: 8992796063 
 3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie oraz niniejszej Polityce.  
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili może Pan/Pani skontaktować się wysyłając wiadomość na adres info@jakikredyt.pl, tel. +48 790 604 004. 

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumenty wykorzystuje się poniższe pojęcia i definicje: 

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Osoba ta realizuje wszystkie zadania przypisane w niniejszym dokumencie do ADO. 
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu. 
 3. Kategoria osób, których dane dotyczą – kategoria / grupa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (m.in. osoba, która przegląda Portal oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego); 
 4. Oprogramowanie – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Portalu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 
 5. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. 
 6. Portal – rozumie się przez to stronę internetową http://www.jakikredyt.pl/ 
 7. Urządzenie – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu (komputer, tablet, smartphone itp.). 
 8. Użytkownik – rozumie się przez to osobę, która przegląda Portal oraz kontaktuje się za pomocą formularza, Zapytania wstępnego  
 9. Formularz Kontaktowy – rozumie się przez to elektroniczne formularze kontaktowe znajdujące się pod adresem domenowym jakikredyt.pl oraz lp.jakikredyt.pl.

§3
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 1. Podczas korzystania z Portalu jakikredyt.pl może Pan/Pani zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności w celu wypełnienia: formularza rejestracji, Zapytania wstępnego, Multiwniosku. Dane gromadzone za pomocą formularza to m.in: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.  Możemy również rejestrować Pani/Pana dane, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem skorzystania z usługi Portalu. 
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Pana/Panią oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.  
 3. Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z usług Portalu, w szczególności: 
  1. obsługi Użytkownika; 
  2. komunikacji z Użytkownikiem; 
  3. wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, Facebook jak i sms; 
  4. wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów – o ile wyraził on ta zgodę; 
  5. skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Eksperta; 
  6. przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail – o ile wyraził on na to zgodę; 
  7. wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu; 
  8. w celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy; 
  9. w celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy – jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. 
  10. tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników; 
  11. w celu tworzenia profilu na podstawie danych behawioralnych Użytkowników; 
  12. w innych celach określonych w Regulaminie. 
 4. Podstawy przetwarzania danych osobowych: 
 1. W celu złożenia zapytania wstępnego o produkt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  przetwarzane są takie dane osobowe, jak: numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, PESEL (jeśli jest wymagany do złożonego zapytania o produkt), adres zamieszkania (jeśli jest wymagany do złożonego zapytania o produkt), wykształcenie (jeśli jest wymagane do złożonego zapytania o produkt), źródło dochodu (jeśli jest wymagane do złożonego zapytania o produkt ), dochód (jeśli jest wymagany do złożonego zapytania o produkt), inne dodatkowe oświadczenia jeśli są konieczne, np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK, braku zadłużenia, nie toczącej się egzekucji komorniczej, w przypadku firmy dane dotyczące firmy (nazwa, NIP, okres działania) 
 2. W celu kontaktu telefonicznego z Ekspertem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w sprawach związanych z realizacją usługi dotyczącej zapytania wstępnego o produkt przetwarzane są takie dane osobowe, jak: numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, PESEL ( jeśli jest wymagany do złożonego zapytania o produkt ), adres zamieszkania ( jeśli jest wymagany do złożonego zapytania o produkt ), wykształcenie ( jeśli jest wymagane do złożonego zapytania o produkt ), źródło dochodu ( jeśli jest wymagane do złożonego zapytania o produkt ), dochód ( jeśli jest wymagany do złożonego zapytania o produkt ), inne dodatkowe oświadczenia jeśli są konieczne, np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK, braku zadłużenia, nie toczącej się egzekucji komorniczej, w przypadku firmy dane dotyczące firmy ( nazwa, NIP, okres działania ), nagranie rozmowy telefonicznej 
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane), adres e-mail, numer telefonu, nagranie rozmowy telefonicznej  
 4. W celu przesyłania wiadomości sms (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzane są takie dane osobowe, jak: numer telefonu — o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem takich wiadomości.  
 5. W celu przesyłania cyklicznych wiadomości e-mail (Newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres e-mail — o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem takich wiadomości, 
 6. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko (jeśli zostało podane)    
 7. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer telefonu, nagranie rozmowy telefonicznej 
 8. W celu archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer telefonu, 
 9. W celu analitycznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzane są takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. 
 10. W celu wykorzystywania cookies (art. 6 ust. 1 lit. a) na stronie internetowej  
 11. W celu administrowania stroną internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym 
 12. W celu założenia przez Pana/Panią konta na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, 
 1. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Usługodawcę w formie telefonicznej na wskazany przez siebie numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej, w szczególności w celu przedstawienia Produktów. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwołać. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może posiadać wiedzę o tym, czy zawarł on umowę o Produkt, czy też nie, i na jaki okres, a także o zakończeniu obowiązywania tej umowy i dacie zakończenia. 
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom: 
  1. Ekspertowi – o ile wyraził na to zgodę, zaznaczając „Chcę by skontaktował się ze mną ekspert”; 
  2. Partnerom Usługodawcy – w celu przekazania przez nich Danych Osobowych 
  3. Świadczeniodawcy; 
  4. Świadczeniodawcom. 
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom), Kontrahentom (podmiotom współpracującym w drodze umowy powierzenia danych). 
 5. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom publicznym.  

§4
Okres przechowywania danych 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 
 2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres: 
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; 
 • 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • 24 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu wstępnym o produkt, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; 
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych; 
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

§ 5
Uprawnienia związane z przetwarzaniem 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli), 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),  
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 
 1. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres info@jakikredyt.pl te. +48 790 604 004. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości.  

§ 6
Pliki cookies 

 1. Portal korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Portalu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.  
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:  
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;  
  2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  
 3. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:  
 1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu  
 2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;  
 3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;  
 4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.  
 1. W ramach Portalu korzystamy z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny czy rejestracji na stronie internetowej za pomocą Facebooka lub Google. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez te podmioty. 
 2. Pliki Cookies wymienione w ustępach 2 i 3 wykorzystywane są w celu:  
  1. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;  
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.  
 3. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. 
 4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 

§ 7
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Przy korzystaniu z usług i technologii jak Facebook czy Google przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.  

§ 8
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. 

§ 9
Bezpieczeństwo. 

Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z Portalu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

§ 10
Postanowienia końcowe 

 1. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu, wyraża Pani/Pan automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany w Polityce prywatności nie stanowią zmiany Regulaminu portalu jakikredyt.pl.   
 3. Niniejsza Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Pani/Panu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.